Goed om weten

Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


 

Sinds 2006 worden de broedvogels in de stadswallen en de polder rond Damme intensief geïnventariseerd. Hoewel een periode van acht jaar relatief kort is kunnen we toch reeds een aantal trends vaststellen.

 

De lijst van geïnventariseerde broedvogels is behoorlijk groot. Gedurende de maanden april, mei en juni worden de gebieden 3 tot 5 maal bezocht en worden alle waargenomen vogels (auditief of visueel) nauwkeurig in kaart gebracht. Na het inbrengen van de gegevens in het inventarisatieprogramma worden het aantal territoria en broedgevallen volgens vaste standaarden berekend.

 

Bij de watervogels blijft de wilde eend het meest aanwezig. Voor slobeend en bergeend is het broedbestand gehalveerd, de zomertaling is de laatste 4 jaar niet meer geteld in Damme. De kuifeend daarentegen doet het wel goed en is een algemene verschijning in de grotere waterlopen.

 

Bij de zomerganzen valt een duidelijke trend waar te nemen. In 2006 broeden er 44 koppels, nu is dit gedaald tot 11 koppels. Hetzelfde niveau van Canadagans en nijlgans.

 

De typische weidevogels doen het niet goed. Vooral de grutto wordt steeds zeldzamer. Het broedbestand daalde van 50 tot 20 nesten in 8 jaar. Voor tureluur en kievit is de neerwaartse trend minder dramatisch.

 

Bij de dagroofvogels is de bruine kiekendief een onregelmatige broeder, ook in elders in de regio slinkt het aantal succesvolle nesten. Ook de torenvalk kent in 8 jaar tijd een halvering van het aantal koppels. De buizerd blijft op peil evenals de sperwer die ook elk jaar nestelt.

 

Bij de typische rietvogels gaat het beter. De kleine karekiet blijft de meest algemene zangvogel van het riet met gemiddeld 180 nesten. Ook de rietgors houdt goed stand maar het meest vooruitgang wordt geboekt door de blauwborst en de rietzanger. In de ruigere biotopen vinden we ook regelmatig grasmus en bosrietzanger.

 

Bij de zangers van het weiland missen we reeds 2 jaar de veldleeuwerik en ook de graspieper wordt zeldzamer. De kwartel word zelden gehoord.

 

Bij de vogels van open bos en struweel horen we elk jaar slechts 1 of 2 paar zomertortels.

Onze sponsors

1 | 2

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech